PERSONALEHÅNDBOG

Blikkenslagerfirmaet
VVS firmaet CHRISTIANSEN & ANDERSEN VVS A/S
Version 02
April 2021

 

Blikkenslagerfirmaet Christiansen & Andersen A/S

Arnesvej 5 I 2700 Brønshøj I Tlf.: 3828 0028 I info@bliktuden.com I www.bliktuden.com

PERSONALEHÅNDBOG 2

INDHOLDSFORTEGNELSE

Generelt.
Velkommen

1. Firmaets politikker
1.1 Rygepolitik
1.2 Alkohol- og rusmiddelpolitik
1.3 Politik for brug af firmabiler
1.4 Arbejdsmiljøpolitik

2. Ansættelse
2.1 Arbejdstider
2.2 Pauser
2.3 Overarbejde
2.3a Elektroniske arbejdssedler
2.4 Lønudbetaling (14dags løn ) og elektronisk kalender i e komplet
2.5 Sygemelding
2.6 Lovpligtig samtale i forbindelse med sygemelding
2.7 Orden og ryddelighed
2.7a Arbejdstøj
2.8 Brug af værksted
2.9 Bestilling af ferie og feriefridage
2.10 Læge – og tandlægebesøg
2.11 Aflukning og nøgler til kunder
2.12 Fortrolighed
2.13 Person data forordningen
2.14 Gps udstyr
2.15 Ansættelsesophør

3. Opgaver og ansvar
3.1 job- og funktionsbeskrivelse – VVS Arbejde
3.2 job- og funktionsbeskrivelse – TAG- OG BLIKARBEJDE

 

VELKOMMEN

Som medarbejder byder vi dig herved velkommen hos
Blikkenslagerfirmaet Christiansen & Andersen VVS A/S.
Vi håber på og tilstræber et godt samarbejde og vil med denne håndbog give dig den
orientering, vi mener, er nødvendig.

VVS firmaet Christiansen & Andersen A/S blev stiftet i 1907 og blev overtaget af Thomas Chabert d. 15 april 2019.
Thomas Chabert har drevet Chabert VVS siden 1996 og ved overtagelse blev firmaerne lagt samme under navnet Blikkenslagerfirmaet Christiansen & Andersen VVS A/S.
Det gamle ” Christiansen og Andersen vvs ApS ” var ejet af Søren Frederiksen som stiftede Søren
Frederiksen i 1992.

Søren Frederiksen er stadig ledende medarbejder med beføjelser.
Vi forventer, at du er loyal og udfører dit arbejde håndværksmæssigt korrekt, samt at du
møder stabilt og overholder fastsatte betingelser.
Vi lægger vægt på en professionel, høflig og fordomsfri betjening af vores kunder.

 

1. FIRMAETS POLITIKKER

 

1.1 Rygepolitik
Det er forbudt ved lov at ryge indendørs på danske arbejdspladser. Dette gælder også
Firmabiler, værksted og kontoret.
Hos os gælder rygeforbuddet på hele firmaets matrikel, hos kunder samt på
byggepladser.
Overholdes forbuddet ikke, vil det blive påtalt. Ved 3. påtale gives en skriftlig advarsel.
Sker der herefter en overtrædelse af rygepolitikken, vil det medføre en direkte
bortvisning.
I øvrigt har Arbejdstilsynet tilsynspligt og kan give bøde, hvis ikke rygepolitikken
overholdes.

1.2 Alkohol- og rusmiddelpolitik
Det er ikke tilladt at være påvirket af alkohol eller andre rusmidler i arbejdstiden.
Der er nultolerance, hvilket betyder, at en overtrædelse af alkohol- og
rusmiddelpolitikken vil medføre direkte bortvisning.
Dog vil der blive serveret alkohol til julefrokost, fredagsbar m.m. i firmaregi.

1.3 Politik for brug af firmabiler
Det er ikke tilladt at anvende firmaets biler privat iht. skattelovgivningen.
Trediepart som medkøre i firmabilen er ikke tilladt og der er ikke forsikringsdækning for dette.
Forudsager medarbejderen krav fra myndighederne vil dette blive pålagt medarbejderen, og dette accepteres ved underskrift af ansættelse kontrakten
Firmaets politikker

1.4 Arbejdsmiljøpolitik

1.4.1 Målsætning
Blikkenslagerfirmaet Christensen & Andersen A/S prioriterer et sikkert og sundt arbejdsmiljø højt.
Der skal ved udførelsen af alt arbejde tages hensyn til de ansattes sikkerhed og sundhed.
Målet ved arbejdsmiljøindsatsen er at undgå arbejdsulykker og erhvervssygdomme samt
at fremme trivsel og arbejdsglæde blandt firmaets ansatte.

1.4.2 Foranstaltninger
For at indfri målsætningen arbejdes der ud fra følgende principper:

1. Ledelsen har ansvaret for, at arbejdsforholdene er arbejdsmiljømæssigt fuldt
forsvarlige. Dette søges sikret gennem et godt samarbejde mellem ledelsen og de
ansatte samt aktiv deltagelse i arbejdsmiljøarbejdet.

2. Ledelsen tilvejebringer de ressourcer, der er nødvendige for en effektiv og
systematisk gennemførelse af handlingsplanen i firmaets Arbejdsplads Vurdering
(APV).

3. Ledelsen inspirerer alle ansatte til at tage vare på eget og kollegers arbejdsmiljø.
Ledelsen søger at løse opståede problemer i løbende samarbejde med de ansatte.

4. For at mindske nedslidning af bevægeapparatet hos de ansatte tilstræbes det at
planlægge arbejdet således, at der kan varieres mellem forskellige typer
arbejdsopgaver i løbet af en arbejdsdag.

5. Firmaets Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) søger at holde sig ajour med ny viden om
fagets arbejdsmiljø gennem deltagelse i kurser og temadage. De ansatte får udleveret
og sættes ind i Arbejdsmiljøhåndbogen, der vejleder om arbejdsmiljø, for at opnå et
godt og sikkert arbejdsmiljø.

6. Maskiner og tekniske hjælpemidler tjekkes jævnligt for fejl og mangler.

7. Ledelsen fører i samarbejde med arbejdsmiljørepræsentanten statistik over ulykker
samt analyserer årsagen til disse for at danne grundlag for
forbedring af arbejdsmiljøet. Alle ansatte orienteres 1 gang årligt om statistikken og
ikke mindst om, hvad der er gjort for at nedbringe ulykker og tilløb til ulykker.

8. Hvor det er teknisk muligt, udskiftes farlige stoffer og materialer med mindre farlige.

 

PERSONALE HÅNDBOG 7

Ansættelsesforhold

2. ANSÆTTELSE
Ved ansættelse ønskes kopi af uddannelsesbeviser, kørekort, sygesikringsbevis samt certifikater udleveret.

2.1 Arbejdstider
Arbejdstiden er 37 timer om ugen.
Mandag 7.30-15.00
Tirsdag-onsdag 7.30-16.00
Torsdag-fredag 7.30-15.00

2.2 Pauser
I løbet af arbejdsdagen er der følgende pauser:
• 30 minutter til frokost, som medarbejderen selv betaler for. Frokosten tilstræbes
afholdt ml. kl. 11.00-13.00
• 10 minutters pause om formiddagen
• 10 minutters pause om eftermiddagen

2.3A Elektroniske arbejdssedler
Arbejdssedler og ugesedler opgørelser udføres elektronisk
Ved opstart af dagen kan der hentes elektroniske arbejdsopgaver via E komplet
Efter hver udførte opgave skal der foretages tidsregistrering, materiale registrering, billede dokumentation for både før og efter udførelse samt fornøden kvalitetssikring.

2.3 Overarbejde
Overarbejde afspadseres/ udbetales i henhold t il overenskomsten.
Det tilstræbes, at overarbejde mindskes mest muligt.

2.4 Lønudbetaling {14 dages løn) og ugesedler
Løn udbetalingen sker hver 14. dag. 14-dags perioden slutter fredag før udbetalingsugen.
Elektroniske arbejdssedler skal være udfyldt senest mandag morgen hver uge.
Bankudbetaling finder sted torsdag i udbetalingsugen. Lønsedler kommer via e-Boks.

 

PERSONALEHÅNDBOG 8

Ansættelsesforhold

2.5 Sygemelding

Hvis du bliver syg, skal firmaet kontaktes ved første sygedag.
Sygdom skal meldes personligt på telefon 3828 0028 eller 20735155 eller 20733330 hurtigst muligt (fx
allerede i weekenden/om aftenen, hvis du ved, at du ikke kommer dagen efter).
Dog senest mellem kl. 6.30 og 7.00 om morgenen samme dag.
Der må ikke sendes en sms eller en e-mail som sygemelding. Dette vil blive betragtet som
ulovligt fravær.
Du bedes raskmelde dig til kontoret (3828 0028), så snart du ved, hvornår du kommer
tilbage af hensyn til planlægningen af arbejdet. Dog senest dagen før første arbejdsdag..
Efter 3 dages sygefravær kan der forlanges en lægeerklæring, som vil blive betalt af
firmaet.

2.6 Lovpligtig samtale i forbindelse med sygemelding

I henhold til lov om sygesamtaler, skal vi inden for de første 4 uger indkalde til en
sygefraværssamtale. Der skal indberettes oplysninger til kommunen. Vi kommer ind på,
hvornår du forventer tilbagevenden til arbejdet etc. Du har lov til at tage en bisidder med
til en sygefraværssamtale.
Det har vist sig i statistikker, at højt sygefravær kan være forårsaget af.dårligt arbejdsmiljø.
Derfor vil ledelsen gerne vide, om en ekstra indsats på nogle bestemte områder kunne
forbedre virksomhedens psykiske arbejdsmiljø.

2. 7 Orden og ryddelighed
Oprydning påhviler den enkelte medarbejder i såvel frokoststue, på byggepladser, hos
kunder og i firmabiler.

Firmabiler: Firmabiler skal holdes ryddelige. Materialer mv. lægges på plads løbende og
ved arbejdsdagens ophør.

Der kan foretages sanktioner fra ledelsens side for at sikre at firmabilen er funktionel.
Værktøj der er udleveret til arbejdsopgaver skal der værnes om.

Affald: Affald skal sorteres og bortskaffes dagligt.

Værksted: Værkstedet skal holdes ryddeligt. Materialer, affald mv. må ikke henstilles.
Overskydende materialer skal sendes retur til grossisten.
Byggepladser og hos kunder: Værktøj mv. må aldrig henstilles og efterlades på
byggepladser og hos kunder.

2. 7a Arbejdstøj
Efter ansættelse af 3 md. Udleveres arbejdstøj med firmaet logo, som du forpligtiges til at holde rent og pænt
Der skal mødes på arbejdet med pænt arbejdstøj hver dag. Arbejdstøjet / stilen er pæn og nobel i Christiansen & Andersen vvs A/S
Arbejdstøj kan bestilles via anvisning fra firmaet og ved ødelagt tøj skal dette udskiftes.
Kasket er ikke tilladt.

 

PERSONALEHÅNDBOG 9

Ansættelsesforhold

2.8 Brug af værksted
Der er mulighed for at benytte værkstedet i weekends og uden for arbejdstiden. Du skal
dog inden brug kontakte kontoret for tilladelse.

2.9 Bestilling af ferie og feriefridage
Feriebestilling sker til kontoret senest 8 uger inden den planlagte ferie. Fordelingen sker
ud fra princippet “først til mølle”. Det er som udgangspunkt kun tilladt, at 25 % af
medarbejderne holder ferie på samme tid. Det tilstræbes, at alle viser hensyn til kolleger
med skolesøgende børn, så de kan få ferie i skolesommerferien.
Feriefridage skal varsles til kontoret senest 14 dage før den planlagte feriefridag.

2.10 Læge- og tandlægebesøg
Læge- og tandlægebesøg skal så vidt muligt planlægges uden for arbejdstid.

2.11 Aflukning og nøgler til kunder
Der er kodelås på døre til firmaet.
Sidste person sikrer at:
• Maskiner er slukket
• Alle vinduer er lukkede og låst
• Alle døre er låst
Nøgler til kunder skal afleveres om aftenen, inden man tager hjem.

2.12 Fortrolighed
Da vores kunder viser os meget stor tillid ved at lade os kende deres virksomhed internt,
foregår alt arbejde i fortrolighed. Vi har derfor tavshedspligt med hensyn til alt, hvad vi
erfarer i forbindelse med vores arbejde.

2.13 Persondata forordningen
Ved underskrift af ansættelses kontrakt træder firmaet persondata forordning i kræft hvor ved alt fortrolig personfølsom data opbevares fortroligt
Personfølsomdata er i E komplet og kan forevises til ejeren om nødvendigt.
Persondata gemmes i op til 3 år efter ansættelses. For evt. forevisning til nødvendige myndigheder.
Persondata videregives ikke til 3 part for kommercielle forhold.

2.14 Gps udstyr
Alle biler er monteret med Gps udstyr.

2.15 Ansættelsesophør
Ved ansættelsesophør skal arbejdstøj mv., som er købt i firmaet og betalt af firmaet,
leveres tilbage.

3. OPGAVER OG ANSVAR
Som ansat hos VVS firmaet Christiansen & Andersen vil arbejdsdagen både være præget af
skiftende opgaver samt større opgaver på byggepladser, hvor man indgår i en større
sammenhæng. Ved alle typer opgaver har vi en målsætning om at alle er tilfredse både
under processen og ved det færdige arbejde.

3.1 Job- og funktionsbeskrivelse – VVS-ARBEJDE

Arbejdsopgaver
• Udførelse af alle former for VVS-arbejder – vand, varme, sanitet og gas.

Ansvar:
• Overholde arbejdsbeskrivelse/projekt og tidsplan for den pågældende opgave
• Overholde arbejdsmiljø- og miljøregler
• Anvende påkrævede værnemidler
• Samarbejde med kolleger og øvrige håndværkere
• Vedligehold af værktøj og udstyr
• Medvirke til at arbejdsområder fremstår ryddelige

Kundepleje
• Sikre kommunikationen med kunde/byggeledelse forløber t tilfredsstillende.
Målsætning:
• Tilrettelægning og udførelse af arbejdet i henhold til arbejdsbeskrivelse og aftaler,
således at kunden oplever en fuldt tilfredsstillende kvalitet.
• Ingen arbejdsulykker og arbejdsskader.

3.1 Job- og funktionsbeskrivelse – Tag og Blik

Arbejdsopgaver
• Udførelse af alle former for VVS-arbejder – vand, varme, sanitet og gas.
Ansvar:
• Overholde arbejdsbeskrivelse/projekt og tidsplan for den pågældende opgave
• Overholde arbejdsmiljø- og miljøregler
• Anvende påkrævede værnemidler
• Samarbejde med kolleger og øvrige håndværkere
• Vedligehold af værktøj og udstyr
• Medvirke til at arbejdsområder fremstår ryddelige
Varmt arbejdet anmeldes efter forskrifterne

Kundepleje
• Sikre kommunikationen med kunde/byggeledelse forløber t tilfredsstillende.
Målsætning:
• Tilrettelægning og udførelse af arbejdet i henhold til arbejdsbeskrivelse og aftaler,
således at kunden oplever en fuldt tilfredsstillende kvalitet.
• Ingen arbejdsulykker og arbejdsskader